แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ประจำปี ๒๕๕๙

แหล่งท่องเที่ยว

หมู่

ชุมชน

ระยะเวลา

วัดสามเอก

ม.๑ ต.โคกช้าง

บ้านสามเอก

ตลอดทั้งปี ( ม.ค. ? ธ.ค. )

วัดหนองตาแก้ว

ม.๔ ต.โคกช้าง

บ้านหนองตาแก้ว

ตลอดทั้งปี ( ม.ค. ? ธ.ค. )

วัดหนองกรด

ม.๖ ต.โคกช้าง

บ้านหนองกรด

ตลอดทั้งปี ( ม.ค. ? ธ.ค. )