โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดี

 

 

ชมรมจักรยานตำบลโคกช้าง มีความประสงค์จะจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยานพร้อมเรียนรู้วิถีชุมชนเพื่อสุขภาพดี โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์ การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงโดยใช้จักรยานออกกำลังกาย 2.เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการขี่จักรยานที่มีผลดีต่อสุขภาพ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปั่นจักรยาน และมีเจตคติที่ดีในการออกกำลังกาย กระตุ้นให้ประชาชนให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยการขี่จักรยาน