โครงการรักษ์พื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

17/08/59 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จัดทำโครงการ "ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ" ร่วมกับ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนในเขตตำบลโคกช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ประการสำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชดำริในเรื่องการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยทั้งสองพระองค์ จึงสมควรอย่างยิ่งที่เราจะร่วมกันดำเนินการปลูกป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ท่านเพื่อที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้ดำรงอยู่ในสภาพที่ดี