“กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557"
 
 
 
 
 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
แบบขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี
หนังสือมอบอำนาจ ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2494 และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนตำบล เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน เรื่อง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง จึงจะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (โดยเป็นผู้เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2494) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.2552 โดยกำหนดรับลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 ตามคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2494 ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทุกท่านในตำบลโคกช้างได้ทราบ และขอให้นำเอกสารหลักฐานมายื่นดังนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร
พร้อมให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยมายื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ ณ อบต.โคกช้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ตามวัน และเวลาราชการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2553 เวลา 20.06 น. โดย คุณ อรทัย รัตนฤทธิยาภรณ์

ผู้เข้าชม 2465 ท่าน