โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

 

 โครงการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ๒. เพื่อลดอัตราการป่วยและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคมือ เท้า ปากในเขตตำบลโคกช้าง ๓. เพื่อให้การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคมือ เท้า ปากกเป็นไปอย่างต่อเนื่องคลอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้าง