อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑.      จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

๒.      รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๓.      ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

๔.      ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.      ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๖.      ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๗.      คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.      ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑.      ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

๒.      ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๓.      ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

๔.      ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

๕.      ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจกรรมสหกรณ์

๖.      ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

๗.      บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

๘.      การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๙.      หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑๐.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

๑๑.  การท่องเที่ยว

๑๒.  การผังเมือง