ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๔๐ ถนนสายหัวเกาะ - หนองกรด และถนนสายสามเอก ? ริ้วกรูด อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๖๘ กิโลเมตร
เนื้อที่
ตำบลโคกช้าง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๔๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๒๖,๒๕๐ ไร่
ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มและบางส่วนเป็นที่ดอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นบึงธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ บึงหนองกลับ บึงสามพัน บึงหนองหมี และหนองสามเอก มีคลองทิ้งน้ำสายเจ็ดอาร์และแปดอาร์ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ ๑ บ้านสามเอกใต้
หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยหวาย
หมู่ที่ ๓ บ้านเจ็ดอาร์
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองตาแก้ว
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบอน
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองกรด
หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง
หมู่ที่ ๘ บ้านริ้วกรูด
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองกลับ
หมู่ที่ ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ

ประชากร
จำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๔,๖๓๒ คน แยกเป็น
ชาย ๒,๒๐๘ คน หญิง ๒,๔๒๔ คน
จำนวนครัวเรือน ๑,๔๖๘ ครัวเรือน
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๑๑๐.๒๙ คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงข้อมูลจำนวนประชากรของตำบลโคกช้าง

หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่  ๑   บ้านสามเอกใต้ ๑๗๙ ๒๓๙ ๒๖๘ ๕๐๗
หมู่ที่  ๒   บ้านห้วยหวาย ๑๑๖ ๒๐๓ ๒๐๗ ๔๑๐
หมู่ที่  ๓   บ้านเจ็ดอาร์ ๑๙๓ ๒๘๐ ๓๑๗ ๕๙๗
หมู่ที่  ๔   บ้านหนองตาแก้ว ๑๗๘ ๒๘๕ ๓๑๙ ๖๐๔
หมู่ที่  ๕   บ้านหนองบอน ๑๐๖ ๑๖๘ ๑๘๘ ๓๕๖
หมู่ที่  ๖   บ้านหนองกรด ๑๗๙ ๒๖๐ ๒๗๑ ๕๓๑
หมู่ที่  ๗   บ้านใหม่คันคลอง ๑๖๒ ๒๐๘ ๒๓๒ ๔๔๐
หมู่ที่  ๘   บ้านริ้วกรูด ๘๗ ๑๒๘ ๑๕๑ ๒๗๙
หมู่ที่  ๙   บ้านหนองกลับ ๑๒๕ ๑๗๓ ๒๐๓ ๓๗๖
หมู่ที่  ๑๐ บ้านสามเอกเหนือ ๑๔๓ ๒๖๔ ๒๖๘ ๕๓๒
รวม ๑,๔๖๘ ๒,๒๐๘ ๒,๔๒๔ ๔,๖๓๒

ข้อมูล  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙