ประวัติความเป็นมา
จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุได้เล่าต่อกันมาว่า เดิมตำบลโคกช้างเรียกว่า "บ้านโคกช้าง" ซึ่งมีเนินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ พอมาถึงช่วงฤดูน้ำหลากได้มีฝูงช้างจำนวนมากมาอาศัยอยู่บนเนินสูง(ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่คันคลอง) ต่อมาทางราชการได้ตั้งชื่อเป็นตำบลโคกช้าง ซึ่งเป็นตำบล ที่ใหญ่มาก ยากแก่การปกครองและพัฒนา ดังนั้นทางราชการจึงแบ่งออกอีกเป็น ๒ ตำบล คือ ตำบลทุ่งคลีมีหมู่บ้าน ๘ หมู่บ้าน และตำบลยางนอน มีหมู่บ้าน ๗ หมู่บ้าน