โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 ? 2560)

1. สำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)

- งานบริหารทั่วไป

- งานกิจการสภา อบต.

- งานนโยบายและแผน

- งานบริหารงานบุคคล

- งานกฎหมายและคดี

- งานสังคมสงเคราะห์

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

2. กองคลัง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑)

- งานการเงิน

- งานการบัญชี

- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 

3. กองช่าง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑)

- งานก่อสร้าง

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประสานสาธารณูปโภค

 

4. กองสาธารณสุขฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ (นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)( ๑)

- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 

- งานรักษาความสะอาด

 

5. กองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑)

- งานบริหารการศึกษา

- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- งานกิจการโรงเรียน

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

sr 1