ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   รายละเอียดเอกสารคลิก...

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง   รายละเอียดเอกสารคลิก....

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   รายละเอียดเอกสารคลิก....

Page 1 of 2