สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ด้านการเกษตรกรรม
- ทำนาและทำไร่อ้อย ผลไม้ที่ปลูก คือ มะม่วง มะพร้าว กล้วย เป็นต้น

ด้านการเลี้ยงสัตว์
- มีการเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ เป็นต้น
ด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์
- มีร้านค้าทั่วไปประมาณ ๖๑ ร้าน

สภาพทางสังคม
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำตำบล ๑ แห่ง
- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ๑ แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด ๔ แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๒ แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ตู้ยามตำรวจ ๒ แห่ง
- ศูนย์ อปพร. ประจำตำบล ๑ แห่ง
- อาสาสมัครตำรวจชุมชนหมู่บ้าน ๑ รุ่น
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- หนอง, บึง และอื่นๆ ๒ แห่ง
- ลำน้ำ, ลำห้วย ๑ แห่ง
- แม่น้ำ ๑ สาย
- คลอง ๒ สาย
- คลองชลประทาน ๔ สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- บ่อโยก ๑๐ แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน ๑๓ แห่ง

การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ภายในตำบลไม่ค่อยมีความสะดวก เนื่องจากถนนภายในตำบลยังมีสภาพเป็นถนนดินและถนนลูกรังเป็นส่วนมาก ระยะทางทั้งหมด ๕๑.๑๕๑ กม. เป็นถนน คสล. ๑๗.๖๔๘ กม. ถนนลาดยาง ๕.๗๔๑ กม. ถนนลูกรัง/หินคลุก ๒๖.๗๖๒ กม.
แยก -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๖ สาย
-ถนนลาดยาง ๔ สาย
-ถนนลูกรัง/หินคลุก ๒๗ สาย
การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๑๐ ตู้

การไฟฟ้า
- ไฟฟ้าเข้าถึงครบ ๑๐ หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ ๙๙ ของประชากรทั้งหมดในตำบล
มวลชนจัดตั้ง
- อปพร. ๑ รุ่น
- อาสาสมัครตำรวจชุมชนหมู่บ้าน ๑ รุ่น