โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)รพ.สต.โคกช้างและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)รพ.สต.บ้านริ้วกรูด มีความประสงค์จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบล    โคกช้าง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลโคกช้าง 2.เพื่อให้การจัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นไปอย่างต่อเนื่องคลอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้าง 3.เพื่อลดอัตราการป่วยและป้องกันการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลโคกช้าง