ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   รายละเอียดเอกสารคลิก....