Branner2

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

          การบริหารก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมนำตามหลักธรรมาภิบาล สร้างสัมพันธ์ชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

ภารกิจหลักในการพัฒนา

          ๑.  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม       

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก

          ๒.  การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                 

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

          ๓.  การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ๔.  การขยายฐานโอกาสพัฒนาคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการและ

ส่งเสริมการกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไป

          ๕.  การนำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

          ๖.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบล

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบล

                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  ๕  ด้าน  ดังต่อไปนี้

          ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

          ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม

          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

          จังหวัดสุพรรณบุรีเน้นการพัฒนาจังหวัดด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหาร  การศึกษา  การกีฬาและการท่องเที่ยว  ตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ?สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำในด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  การกีฬา  และการท่องเที่ยว  โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม?

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง  มีนโยบายในการพัฒนาตำบล  โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ทางการเกษตรและการแปรรูปรวมทั้งผลิตภัณฑ์ (เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก)  ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน  การส่งเสริมการกีฬา  การขยายโอกาสในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง

          การพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละด้าน

          ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

                    วัตถุประสงค์

                   มุ่งหวังที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างเป็นผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี  ความโปร่งใสทั้งการบริหารและการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                    เป้าหมายการพัฒนา

                   - ทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดีและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ระยะเวลาการให้บริการสั้นและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

                   - ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  การเผยแพร่ข่าวสาร  การให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทั่วถึง

                   - ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ  แก่ประชาชน

                    แนวทางการพัฒนา

                   - เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการให้บริการแก่ประชาชน

                   - การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

                   - การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่นๆ

                   - การปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน

                   - การบริหารงาน แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

          ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

                    วัตถุประสงค์

                   เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างให้มีความมั่นคง                    มีทรัพยากรการเงินที่คงที่  มีเศรษฐกิจที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น  สนับสนุนในเรื่องของผลผลิตของการเกษตรและสินค้าอื่นๆ  ให้มีคุณภาพ

                    เป้าหมายการพัฒนา

                   - ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง มีรายได้และระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีคุณภาพและ                   มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                   - ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รวมกลุ่มกันผลิตผลและอาชีพเสริมให้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต

                   - ส่งเสริมและจัดอบรมเผยแพร่อาชีพและวิชาการต่างๆ  ให้กับประชาชน

                   - พัฒนาระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทันสมัย

                   - พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน คนชราและผู้พิการ

                    แนวทางการพัฒนา

                   - การส่งเสริมการสร้างงานและการประกอบอาชีพ

                   - การส่งเสริมกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                   - การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน

          ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อม

                    วัตถุประสงค์

                   เพื่อมุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้างได้มีเส้นทางคมนาคมที่ครบและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในทุกด้าน  มีระบบประปาที่ดี  มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอต่อการเกษตรและคมนาคม               การระบายน้ำที่ดี  มีระบบควบคุมการวางผังเมืองที่ดี  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ประชาชน  ส่งเสริมรักษาและอนุรักษ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

                    เป้าหมายการพัฒนา

                   - ให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว

                   - ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดในการอุปโภคบริโภค

                   - ให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำในการประกอบอาชีพที่เพียงพอ

                   - ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกหมู่บ้านและครอบคลุมทุกสภาพและควบคุมดูแลไม่ให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางผังเมือง

                   - จัดหาเทคโนโลยีนำมาใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชน

                    แนวทางการพัฒนา

                   - การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ของชุมชน

                   - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

                   - พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

                   - การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

          ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด

                    วัตถุประสงค์

                   เพื่อยกระดับและมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ผู้นำชุมชน  สมาชิก  ตลอดจนข้าราชการ ลูกจ้างในตำบลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทุกๆ ด้าน  ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  สามารถพึ่งพาตนเองได้  เป็นสังคมที่เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินและในชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด

                    เป้าหมายการพัฒนา

                   - ส่งเสริมให้ประชาชน  ผู้นำสมาชิก  ข้าราชการ  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทุกเรื่อง             และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

                   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                   - ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเต็มพื้นที่และไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด

                   - ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกครัวเรือน

                    แนวทางการพัฒนา

                   - การส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

                   - การส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   - การบริหารงาน แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

 

          ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  สาธารณสุข  การกีฬา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น

                    วัตถุประสงค์

                   มุ่งหวังเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษา การพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรู้รักษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                    เป้าหมายการพัฒนา

                   - เพื่อให้ประชาชนเด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาทุกคน

                   - เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสติปัญญาที่ดีและมีประสิทธิภาพ

                   - ส่งเสริมให้ประชาชนให้ออกกำลังและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

                   - ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม                   ของท้องถิ่น

                    แนวทางการพัฒนา

                   - ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ

                   - ส่งเสริม สนับสนุนการระงับและป้องกันโรคติดต่อและสาธารณสุข

                   - ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทางการกีฬาและออกกำลังกาย

                   - ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม